Don'tIgnore

Natka, `14 , Wieliczka

. Blog zawiera treści niedozwolone dla osób o słabych nerwach. UWAGA! niektóre obrazki mogą być drastyczne.

Janusz Leon Wiśniewski, Miłość oraz inne dysonanse (via have-to-live-my-life)

(via bringmeebackktolifee)

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter