Don'tIgnore

Natka, `14 , Wieliczka

. Blog zawiera treści niedozwolone dla osób o słabych nerwach. UWAGA! niektóre obrazki mogą być drastyczne.

(via stanwyciszenia)

(via zniesmaczona-zyciem)

A może jutro? Gdyby tak zniknąć wychodząc do szkoły i nigdy do niej nie pójść, nigdy z niej nie wrócić?
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter